info@leefalslili.nl

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden Deelname ‘renALSlili’

Artikel 1.    Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • het Evenement: het hardloopevenement dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisator te organiseren dag op zondag 28 juni 2020 met de naam: ‘renALSlili’.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v), niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: de stichting ‘Stichting leefALSlili, Vijfhagen 69, 4812 XT Breda. (KvK S.76612732)
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.

 
Artikel 2.    Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door een natuurlijk persoon, die op de dag van het Evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. 
 2. Deelname aan het Evenement staat alleen open voor hardlopers en (snel)wandelaars gecombineerd met een begeleidende fietser. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee deel te laten nemen aan het Evenement. Het is Deelnemers verplicht zich te laten begeleiden door één persoon op een fiets. Of een ander vervoermiddel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 
 3. De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld heeft voldaan en heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen van Deelnemers met vals ingevulde persoonlijke gegevens te annuleren en te verwijderen.
 4. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer te laten deelnemen. Het overdragen van de inschrijving c.q. overeenkomst met de Organisator aan een derde is enkel mogelijk tot 15 juni 2020. De Deelnemer kan niet zelf de gegevens van zijn inschrijving wijzigen. In de bevestigingsmail, die wordt gestuurd na het voltooien van de inschrijving, staat tot wanneer dit mogelijk is en hoe dit gedaan moet worden. Ook kunnen gegevens worden aangepast tijdens de zondag van het Evenement.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. 
 6. Bij wijziging van categorie renALSlili naar sponsorALSlili dient betaling van het prijsverschil te worden voldaan. Wijzigen kan alleen gebeuren door of namens de secretaris. De Deelnemer kan per mail een verzoek indienen tot 15 juni 2020.
 7. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betalen van het inschrijfgeld inclusief de bestelde extra’s en/of vrijwillige extra bijdragen aan het goede doel ongeacht daadwerkelijke deelname.
 8. Indien het Evenement door uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. 
 9. De wedstrijdleiding heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en tot de deelname van het Evenement te ontzetten. Ook de medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan het Evenement te ontzeggen.
 10. Tijdregistratie is niet van toepassing. Het Evenement bevat dus geen wedstrijdelement. 
 11. Achter de laatste Deelnemer, rijdt een bezemwagen.
 12. De Organisator kan gedurende het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen of op te schorten. Ook kan de Organisator op grond van uitzonderlijke omstandigheden gedurende het Evenement besluiten de te lopen route of af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 13. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van eventuele door de Deelnemers gemaakte kosten.

 
Artikel 3.    Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geld ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel en overlijden.
 2. Indien – ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel – aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer moet worden aangenomen, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn of haar overlijden, letsel of ziekte als gevolg van deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in fysieke en psychische zin vereist. Tevens verklaart de Deelnemer dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten van handelen met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsor(en) van het Evenement en de gemeentes waarin het Evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als de Organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

 
Artikel 4.    Persoonlijke eigendommen
Indien de Organisator gedurende het Evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor hem/haar bewaart of indien een Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort van die zaken.

Artikel 5.    Privacy

 1. Bij inschrijving verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, audio- en videomateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.
 2. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring van de Organisator.
 3. Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacy-regels van de General Data Protection Regulation (afgekort: GDPR), in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (afgekort: AVG). Organisator respecteert deze privacy-regels en handelt conform deze wetgeving. Op dit punt maakt de meest recente versie van de Privacyverklaring van de Organisator integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 
Artikel 6.    Geschillenregeling
Geschillen tussen Deelnemer en Organisator worden – met uitsluiting van de burgerlijk rechter – door arbitrage beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Er is sprake van een geschil indien één van beide partijen verklaart dat dit het geval is. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator en de Deelnemer mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7.    Algemene gedragsregels

 1. Instructies van politie, vrijwilligers, organisatie, Evenementbegeleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dienen Deelnemers de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 2. De Wegenverkeerswet en het reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’ blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is. De loper dient zich zo rechts mogelijk op de weg te verplaatsen, de begeleidende fietser aan de binnenzijde. Ook op het fietspad dient men zoveel mogelijk rechts te houden en achter elkaar plaats te nemen bij passerende deelnemers of tegenliggers.
 3. In het start/finishgebied, langs het parcours en op de route naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten anders dan door de stichting expliciet en voorafgaand aan het Evenement toegezegd.
 4. Van iedere Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

 
Artikel 8.    Slotbepaling
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.
 
Versie 1.0
Deze versie is vastgesteld op 12 maart 2020.